anglepoised

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo


Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo – Wikipedia, the free encyclopedia via Simon Willison.